CÁCH 1: Kích hoạt trực tiếp trên website Gcard.vn
 1. Phần dành cho khách hàng lẻ kích hoạt
 • Bước 1: Truy cập vào phần kích hoạt: http://gcard.vn/kich-hoat-the.html
 • Bước 2: Nhập thông tin (Có 4 thông tin bắt buộc phải khai báo: Mã số thẻ, Ngày mua thiết bị, Số điện thoại, Họ tên khách hàng)
 • Bước 3: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin khách hàng, bấm nút “Kích hoạt thẻ
 1. Phần dành cho đại lý kích hoạt cho khách hàng
 • Bước 1: Đăng nhập với tài khoản đại lý
 • Bước 2: Truy cập vào phần kích hoạt: http://gcard.vn/kich-hoat-the.html
 • Bước 3: Nhập thông tin (Có 4 thông tin bắt buộc phải khai báo: Mã số thẻ, Ngày mua thiết bị, Số điện thoại, Họ tên khách hàng)
 • Bước 4: Sau khi khai báo đầy đủ thông tin khách hàng, bấm nút “Kích hoạt thẻ

CÁCH 2: KÍCH HOẠT QUA SMS
Cú pháp tin nhắn
IKY [3 ký tự mã đại lý] [12 số thẻ] [Họ tên]
Gửi đến số: 8100

Ví Dụ: IKY TKI 243809109253 Huynh Duy Khanh 

Trong đó:
 • IKY : là cú pháp mặc định
 • TKI : mà 3 ký tự mã đại lý
 • 243809109253 : là 12 số thẻ viết liền không có khoảng trắng
 • Huynh Duy Khanh: Họ tên khách hàng